Back to top

做化妝師,有時都幾攰架

又一個凌晨4點起床既早上,好攰好攰,而家返屋企抖抖,一陣晏晝再出動過????????

化妝師的動力